Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2017-06-05 / 2017-06-19

Dotyczy: Aleksandrów Kujawski
kategoria: roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2613 C Przypust - Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze JNI 010220796, gmina Waganiec

 1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

1. Formularz ofertowy

2. Oświadcenie Wykonawcy art. 25a ust.1 dot. spełnienia warunków udziału

3. Oswiadcenie Wykonawcy art. 25a ust.1 dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

4. Oświadcenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

5. Wykaz robót budowlanych

6. Wykaz osób

7. Oświadczenie o braku podstaw wyklucenia Wykonawcy udziału w postepowaniu

8. Wzór umowy

9. Przedmiar robót - roboty drogowe

10. Projekt-most:

plan sytuacyjny

rysunek zestawieniowy

ściana oporowa

żelbetowa opaska umocnienia

żelbetowy fundament bariery energochlonnej

bariera energochłonna

opis techniczny

SST

przedmiar robót

11. Projekt drogowy

12. SST - roboty drogowe

PZJ

odtworzenie trasy

zdjęcie warstwy humusu

roboty rozbiórkowe

przebudowa energetycznych i telekomunikacyjnych

roboty ziemne, wykopy i nasypy - wymagania ogólne

roboty ziemne, wykop

roboty ziemne, nasypy

przepusty pod koroną drogi

kanalizacja deszczowa, tylko regulacja

koryto wraz z profilowaniem

warstwy oczyszczające i odcinające

oczyszczenie i skropienie wartsw

podbudowa z kruszywa

ulepszone podłoże

podb. C8-10

podb. C16-20

podbudowa z betonu asfaltowego

nawierzchnia z kostki kamiennej

nawierzchnia KR1 i WT2010

wiążąca 0-16WT

frezowanie

nawierzchnia z brukowej kostki

geosiatka 2

umocnienie skarp

oznakowanie poziome

oznakowanie pionowe

krawężniki betonowe

krawężniki kamienne

obrzeża betonowe

 

W związku z omyłką pisarską w formularzu ofertowym w punkcie dotyczacym realizacji terminu umowy gdzie podano 3 terminy realizacji Umowy, poniżej podajemy poprawny formularz ofertowy.

Formularz ofertowy

 

Bożena Roszak
2017-06-05