Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2017-04-28 / 2017-05-16

Dotyczy: aleksandrów Kuj
kategoria: roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2610 C Turzno - Seroczki - etap III

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. załączniki

- formularz ofertowy

-Zał. nr 2 oświadczenie na podstawie art.25 a dotyczące spełnienia warunków

- zał. nr 3 oświadczenie na podstawie art. 15 a dotyczące przesłanek  wykluxczenia z postepowania

- zał. nr 4 oświadczenie o przynalezności  lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

- zał. nr 5 wykaz robót budowlanych

- zał. nr 6 wykaz osób

- zał.nr 8 oświadczenie o braku podstaw wyklucznia Wykonawcy z udziału w postepowaniu

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

5. Wzór umowy

6. Przedmiar robót

7. przekrój

Bożena Roszak
2017-04-28