Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2017-03-22 / 2017-04-07

Dotyczy: aleksandrów Kuj
kategoria: roboty budowlane

Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530 C Zduny - Opoki na odcinku 780 mb

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. załączniki do SIWZ

- formularz ofertowy

- zał. nr 2 oświadczenie na podstawie  art. 25 a dot. spełnienia  warunków

- zał. nr 3 oświadczenie na podstawie art. 25 a doy. przesłanek wyklucznia z postępowania

- zał. nr 4 oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

- zał. nr 5 Wykaz robót budowlanych

- zał. nr 6 wykaz osób

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5. Wzór umowy

6. Przedmiar

7. Opis techniczny zadania

8. Przekrój

9. Plan orientacyjny

 

Bożena Roszak
2017-03-22