Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2017-02-27 / 2017-03-14

Dotyczy: aleksandrów Kuj
kategoria: roboty budowlane

Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin - Ośięciny na odcinku 950mb.

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki

 - formularz ofertowy

- zał. nr 2 oświadczenie na podstawie art.25 a dotyczące spełnienia warunków

- zał. nr 3 oświadczenie na  podstawie art. 25 a dotyczące  przesłanek wyklucznia z postępowania

- zał. nr 4  oświadczenie o przynależności  lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

- Zał. nr 5  Wykaz robót budowlanych

- zał. nr 6 wykaz osób

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

5. Wzór umowy

6. Przedmiar

7.Opis techniczny zadania

8. Przekrój

9. plan orientacyjny

 

Bożena Roszak
2017-02-27