Przetargi

Data publikacji / zakończenia:
2017-02-24 / 2017-03-10

Dotyczy: aleksandrów Kuj
kategoria: roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Cicchocinek - Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska w Nieszawie dł. 0,998 km od km 6+635 do km 7+633

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz ofertowy

4.Zał. nr 2 oświadczenie na podstawie art. 25 a dotyczące spełnienia warunków

5.Zał. nr 3 oświadczenie  na podstawie art. 25 a dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

6.Zał. nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

7. Zał. nr 5 Wykaz robót budowlanych

8. Zał. nr 6 wylaz osób

9. Wzór umowy

I. Roboty branży drogowej

- przedmiar

- projekt techniczny

ST roboty drogowe

- wymagania ogólne

- odtworzenie trasy

- krawężniki kamienne

- oznakowanie poziome

- humusowanie

- geosiatka

- warstwy odsączające i odcinające

- oczyszzcenie i skropienie wartsw

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

- zdjęcie warstwy humusu

- roboty rozbiórkowe

- przebudowa energetycznych i telekomunikacyjnych kabli

- frezowanie

- warstwa wiążąca

- roboty ziemne i nasypy

- nawierzchnia KR 1-2

- roboty ziemne wykopy

- koryto wraz z zagęszczeniem

-nawierzchnia betonowa

- nawierzchnia z kostki kamiennej

- obrzeża betonowe

- podbudowa z betonu

- podbudowa z betonu asfaltowego

- podbudowa z kruszywa

- ulepszone podłoże

 - regulacja studzienek i włazów

II. Kanalizacja deszczowa

- przedmiar

- kanalizacja deszczowa opis

- rys. 1 plan syt-wys

- rys.2 profil podłużny

- rys.3 profil podłużny

rys.4 profil podłużny

- rys. 5 profil podłużny

- rys. 6 profil podłużny

- rys.7 profil podłużny

ST deszczówka

III. Wodociąg

- przedmiar

- opis wodociąg

- rys. 1 plan syt.wys

- rys.2 profil podłużny wodociąg

- rys. W2 profil podłużny

- rys.W 3 profil podłużny

rys. W 4 profil podłużny

- ST kanalizacja sanitarna

Bożena Roszak
2017-02-24